گوش به زنگگوش به زنگ

#ویدیوهای ناسا

قدرت روشنایی ۰۰:۰۴:۱۴

قدرت روشنایی

بدستش بیاور ۰۰:۰۴:۴۸

بدستش بیاور

حل اسرار زمین ۰۰:۰۳:۱۳

حل اسرار زمین

تغذیه در فضا ۰۰:۰۴:۲۰

تغذیه در فضا

سلام،خداحافظ ۰۰:۰۲:۴۰

سلام،خداحافظ

گردشی در TW Hya ۰۰:۰۲:۲۴

گردشی در TW Hya

آپولو 11 ۰۱:۱۵:۴۵

آپولو ۱۱

طوفان نور ۰۰:۰۲:۳۱

طوفان نور

سفری به RCW 103 ۰۰:۰۳:۰۵

سفری به RCW ۱۰۳

سفری به W51 ۰۰:۰۲:۱۹

سفری به W۵۱

زمین جف ۰۰:۰۵:۰۵

زمین جف

بر فراز طوفان ۰۰:۰۲:۳۴

بر فراز طوفان

رکورد شکن ۰۰:۰۱:۵۲

رکورد شکن

گمشده در فضا ۰۱:۰۱:۲۴

گمشده در فضا

کمردرد ۰۰:۰۴:۲۵

کمردرد

بسوی زمین ۰۰:۰۲:۲۰

بسوی زمین

یک سال بعد ۰۰:۰۱:۱۷

یک سال بعد

سایه ی ماه ۰۰:۰۲:۵۷

سایه ی ماه

صدای سکوت ۰۰:۰۴:۴۳

صدای سکوت

کرم چاله ها ۰۰:۰۱:۵۸

کرم چاله ها

رنگ خورشید ۰۰:۰۲:۴۵

رنگ خورشید

لمس ستارگان ۰۰:۰۶:۰۱

لمس ستارگان

مدارها ۰۰:۰۲:۲۶

مدارها

پرتاب STS_129 ۰۰:۱۱:۳۱

پرتاب STS_۱۲۹