گوش به زنگگوش به زنگ

#ویدیوهای موشک

موشک دلتای 4 ۰۰:۰۳:۰۵

موشک دلتای ۴

پرتاب STS_129 ۰۰:۱۱:۳۱

پرتاب STS_۱۲۹

فرود موشک ۰۰:۰۰:۳۰

فرود موشک