گوش به زنگگوش به زنگ

#ویدیوهای شاتل فضایی

پرتاب STS_129 ۰۰:۱۱:۳۱

پرتاب STS_۱۲۹