گوش به زنگگوش به زنگ

#ویدیوهای زلزله

زلزله در Nepal ۰۰:۰۹:۱۴

زلزله در Nepal

مانور زلزله ۰۰:۰۳:۳۹

مانور زلزله

زلزله مشهد ۰۰:۰۱:۱۲

زلزله مشهد

زلزله کرمان ۰۰:۰۳:۴۷

زلزله کرمان

زلزله در چین ۰۰:۰۱:۰۸

زلزله در چین

تست زلزله ۰۰:۰۰:۵۹

تست زلزله

زلزله (ژاپن) ۰۰:۰۲:۱۳

زلزله (ژاپن)

زمین لرزه Kobe ۰۰:۰۲:۴۹

زمین لرزه Kobe