گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کشف عمیق‌ترین نقطه دریا

یک کاوشگر به عمیق ترین عمقی که تا به حال یک انسان در زیر دریا رفته ، ‌رسیده است. و در همین جین تعدادی گونه ناشناخته‌کشف کرده است ولی مهمتر از آنها وجود پلاستیک و زباله های‌تولید انسان در این عمق بود.