گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حمله به اتوبوس پرسپولیس با سنگ

پس از پایان بازی پرسپولیس - سپاهان اتوبوس تیم پرسپولیس در اصفهان مورد با سنگ مورد حمله قرار گرفت.