گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کمک ربات در شرایط اضطراری

محققان دانشگاه استنفورد رباتی ساخته اند که رشد می کند. این ربات نرم و سیلندری شکل شبیه درخت تاک است که در انتهای آن یک دوربین وجود دارد. این ربات در شرایط اضطراری کارآمد است و می تواند به نقاطی دسترسی یابد که برای انسان مشکل است. این ربات همچنین می تواند اشیای سنگین را بلند کند.