گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کتانی هایی با سیستم ضدکوبش که از پا محافظت می کنند

کفش های وزرشیEnko Shoes از آسیب رسیدن به پا جلوگیری می کنند. این کتانی ها مخصوص دویدن و دارای یک سیستم ارتجاعی ضدکوبش هستند که از دوکفی تشکیل شده است. این سیستم از پا محافظت می کند. شوک های وارده به کف کفش با وزن بدن دونده یکسان است. جالب آنکه این کتانی ها برای انواع قدم زدن مناسب هستند. کیفیت سیستم ضدکوبش این کتانی ها تحمل طی ۲۰۱۱ کیلومتر را دارد.