گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پهپادی که در تاریکی مسیر خود را پیدا می کند

یک شرکت سوئدی پهپادی ابداع کرده که می تواند در معادن و فضاهای تاریک تردد کند. پهپاد TILT Ranger توسط شرکت INKonova طراحی شده و با سیستم نقشه کشی لیزری در اماکن تاریک مسیریابی می کند. این پهپاد یک نقشه مبتنی بر نقاط تهیه می کند و درمرحله بعد این نقاط پهپاد را راهنمایی می کنند تا در نقشه مسیر خود را بیابد.