گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نخستین جنگنده عمودپرواز روسی

جنگنده یاک ۱۴۱، جنگنده ای عمودپرواز بود که در دوران جنگ سرد توسط روسیه ساخته شد اما هیچگاه به صورت انبوه تولید نشده و در مرحله عملیاتی وارد نشد.