گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مانور دیدنی جنگنده میگ ۲۹ در فاصله ۱۷ متری زمین

یک هواپیمای جنگنده میگ ۲۹ در مانوری در روسیه به فاصله ۱۷ متری زمین آمد.