گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

لحظه استارت شاتل فضایی

فرستادن شاتل فضایی به مدار زمین دلایل گوناگونی دارد. این دلایل می تواند تحقیقاتی، نظامی و یا مخابراتی باشد که بلند شدن شاتل از روی زمین به سمت فضا لحظاتی زیبا را خلق می کند