گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

فوران هولناک آتشفشان سینابونگ اندونزی

در کوه آتشفشان سینابونگ واقع در جزیره سوماترا انفجاری به وقوع پیوسته است. در نتیجه این انفجار که حدود ۹ دقیقه به طول انجامید دود سیاه و خاکستر تا ارتفاع ۷ کیلومتر فوران کرده است.