گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جدیدترین قطار پرسرعت ژاپن

جدیدترین قطار پرسرعت ژاپن با حداکثر سرعت ۳۶۰ کیلومتر بر ساعت در استان شیگا در حضور رسانه ها به صورت آزمایشی راه اندازی شد.