گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تخریب حرفه ای سازه‌های غول‌پیکر

تخریب سازه ها بزرگ کار دشواری است زیرا این سازه ها می توانند خسارت های شدیدی در اطراف خود به وجود آورند. برخی مهندسان با محاسباتی دقیق، سازه های غول پیکر را منفجر می کنند تا با کمترین خسارت، به اهداف خود در پروژه برسند.