گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

این دیوار به حرکات کاربر واکنش نشان می دهد

یک شرکت طراحی، دیواری ابداع کرده که نسبت به حرکات کاربر واکنش نشان می‌دهد. شرکت طراحی آلمانی Buro Achter April این دیوار را ساخته است.