گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

اعتصاب کارکنان شرکت گوگل

کارکنان شرکت گوگل در سراسر جهان و در اعتراض به نحوه رفتار با کارمندان زن این شرکت اعتصاب کردند و خواستار برخورد جدی با مدیرانی شدند که به بدرفتاری جنسی متهم اند.