گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آتشنشان‌های پرنده ای که در یک چشم بهم زدن آتش را مهار می‌کنند

آتشنشان پرنده بوئینگ ۷۴۷ گلوبال سوپر تانکر یکی از قدرتمندترین تجهیزات آتشنشانی است که در یک چشم بهم زدن حجم زیادی از آتش را خاموش می کند. در فیلم ذیل مخازن آب داخل هواپیما، بارگیری مخازن آب، تخلیه آب در آسمان و تخلیه آب بر روی زمین نشان داده شده است.