گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پوشش دانشجویان در دانشگاه‌های جهان

بعد از حواشی ایجاد شده روز گذشته توسط تعدادی دانشجوی متخلف در دانشگاه تهران، دیدن این فیلم که ضوابط پوشش دانشجویان در دانشگاه های جهان است را توصیه می کنیم.