گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

قبولی در آزمون سراسری در کمترین زمان

یکی از سرنوشت ساز ترین سالهای زندگی دانش آموزان، سالهای ورود به دانشگاه است که دانش آموزان می کوشند تا به هر نحو ممکن در آزمون های ورودی و کنکورهای سراسری سرافراز بیرون آمده و به اهداف درسی خود برسند. در این میان موسسات و حتی صفحات مجازی هم وجود دارند که از تب کنکور استفاده کرده و برای دانش آموزان تور پهن می کنند.