گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

ساخت بزرگترین مجسمه جهان در هند

بیش از ۳ هزار کارگر با استفاده از بتن و فولاد در طول۵ سال اخیر برای ساخت هسته مجسمه سردار والابای پاتل سیاستمدار ضداستعمار هندی تلاش کرده اند .