گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

افتتاح موزه پمپ بنزین دروازه دولت

مسیر غرب به شرق خیابان انقلاب ،جنب ایستگاه دروازه دولت ،نبش کوچه قدیمی فیات،پمپ بنزین دروازه دولت.دیروز هرکدام از تهرانی را که گذرشان به این محل می افتاد جمعیت زیادی را مشاهده می کرد که در این مکان دور هم جمع شده بودند تا موزه پمپ بنزین دروازه دولت افتتاح شود.