گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

گردش به چپ ترزا می‌در اوج تنش‌های داخلی

برگزیت، آن چنان شکافی در جامعه انگلیس ایجاد کرده که به عقده صاحب نظران به درون احزاب هم کشیده شده است و ترمیم آن سال‌ها زمان خواهد برد.