گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نمایندگان مخالف شفافیت آراء "کاسب" هستند

کارشناس اقتصادی در برنامه تلویزیونی: مردم چطور باید صلاحیت نمایندگان را بررسی کنند؟ نمایندگان مخالف طرح شفافیت آراء نمایندگان "کاسب" هستند.