گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نظر مخالفان نظام درباره رهبر انقلاب

در طول سال های زعامت رهبر معظم انقلاب، بارها دشمنان نظام به ویژگی های انقلابی و بارز ایشان لب به اعتراف گشودند.