گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

نظر حناچی درباره حذف نام"شهید"از معابر

توضیحات شهردار تهران درباره موضوع حذف واژه ”شهید“ از تابلوهای شهری را می بینید.