گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

نامزدهای نهایی سمت شهرداری

از میان لیست ۱۳ نفره حضور در سمت شهرداری تهران، با رأی اعضای شورای شهر، ۵ نفر به عنوان نامزد انتخاب شدند.