گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

شمارش معکوس برای گام بعدی کاهش تعهدات هسته ای

پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها و فشارهای مختلف به ایران، اتحادیه اروپا قرار بود نیازهای برجامی ایران را برآورده کند اما اروپا هم مسیر آمریکا را رفته و به تعهدات خود پایبند نماند و اما سران اروپایی دائم ایران را به ماندن در برجام توصیه می کنند و اخیرا حتی با لحنی تهدید آمیز هم سخن به میان آورده اند. البته با تمامی این تفاسیر ایران مهلت شصت روزه ای به اروپا داده است و اگر اروپا در این مدت که تنها ده روز از آن باقی مانده است، نتواند نیازهای ایران را برطرف کند، کشورمان گام دوم گسترش فعالیت های هسته ای خود را برخواهد داشت.