گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

شانزلیزه پس از ناآرامی ها

تصاویری از خیابان شانزلیزه پاریس در پس از چند روز نا آرامی های فرانسه.