گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

حمید معصومی‌نژاد، قربانی خبرنگار آزاری

دردسرهای حمید معصومی‌نژاد خبرنگار واحد مرکزی خبر در هنگام گزارش از تظاهرات ضددولتی در ایتالیا