گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جنجال و درگیری در جلسه علنی مجلس

روز گذشته از جلسه مجلس فیلمی منتشر شد که حکایت از حمایت وکیلی نماینده اصلاح طلب تهران در پشت تریبون از یکی از سران فتنه را داشت، که ذالنور به سکوت مطهری رئیس جلسه و خاموش کردن میکروفن وی معترض می شود.