گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جمله ماندگاری دیگر از صادق زیباکلام

صادق زیباکلام: اینکه تلویزیون می گوید "ملت بزرگ ایران" نشان می دهد که ما نژادپرستیم! چرا نمی گوییم ملت بزرگ روسیه؟