گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جابجایی تعطیلی پنجشنبه به شنبه؛ آری یا خیر؟

مجلس در حال بررسی طرحی است تا بر اساس آن تعطیلی پنجشنبه به روز شنبه منتقل شود.