گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تک تیراندازها بالای سر معترضان فرانسوی

یک تک تیرانداز در خیابان شانزه‌لیزه پاریس بر سر معترضان فرانسوی مستقر شده بود.