گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

برگزیت شکست خورد

بعد از رای گیری در مجلس انگلیس با ۴۳۲ رای مخالف در برابر ۲۰۲ رای موافق، شکستی تاریخی برای نخست وزیر انگلیس در تصویب برگزیت پس از ۲/۵ سال رخ داد.