گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بازدید ماکرون از خیابان شانزلیزه

بازدید ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه از شانزه‌لیزه در حالیکه برخی افراد حاضر او را هو کرده و بعضی دیگر برای او دست می‌زنند.