گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اقدامات ضد ایرانی بوش پدر

جورج هربرت واکر بوش در ۹۴ سالگی و درست چند ماه پس از مرگ همسرش، درگذشت.