گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

افشاگری جنجالی سعیدقاسمی از تابوت خالی هاشمی رفسنجانی

افشاگری سعید قاسمی از تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی با تابوت خالی تا ارتباط نامشروع وزیر سابق با یک زن! تابوتی که مردم ساعت ها برای آن عزاداری کردند و در پشت آن ساعت ها از دانشگاه تهران به بهشت زهرا رفتند، خالی بوده و تابوت اصلی هاشمی رفسنجانی در بهشت زهرا بوده است.