گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

واکنش شیر‌ها به کسی که قبلا مسئول نگهداریشان بوده است

شاید با محبت بتوان دل درنده ترین موجودات طبیعت را هم خریداری کرد و مثال آن را می توان در شیرهایی دید که پس از مدتی صاحب خود را دیدند و او را در آغوش گرفتند.