گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

رودخانه رنگین کمانی

رودخانه ایی در کلمبیا که بر اثر زاویه تابش آفتاب و شرایط آب باعث تغییر رنگ رودخانه می شود.