گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

شوق زیارت، تصاویر هوایی از پارکینگ مرز مهران

تصاویر هوایی از پارکینگ مرز مهران، حدود ۵۰ درصد از ظرفیت پارکینگ پر شده است.