گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اوج سرعت چیتا در شکار طعمه

اوج سرعت چیتا در شکار و آناتومی فوق العاده حیوان در حفظ تعادل در سرعت بالا است و تنها گربه سانانی هست که در هوا میتواند بچرخد و مسیرش را تغییر دهد.