گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

متقاضیان تا کی باید منتظر دریافت خودرو بمانند؟

نگرانی مردم از قیمت و تعداد خودروهای موجود در بازار سبب شد تا بخش خبری زمان پاسخگویی به آن بپردازد و سرانجام ابهامات بازار را برای مردم روشن کند.