گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تعهدات یک شرکت خودروسازی که عملی نشد

شرکت سایپا دیزل مدت زیادی مشتریان خود را سرگردان کرده است. بسیاری از مشتریان شرکت سایپا دیزل از عدم تعهدات این شرکت شکایت داشتند.