گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ترافیک هوایی از نمایی متفاوت

در دنیای کنونی علاوه بر زمین و خیابان، شاهد بروز ترافیک در آسمان و حتی فضا هم هستیم. در فیلم ذیل لحظه فرود و صعود دو هواپیمای مختلف را مشاهده می کنید.