گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

انگورهای سوزن دار در استرالیا

پلیس استرالیا از جاسازی سوزن ریز در دانه های انگور در برخی فروشگاه های این کشور خبر داد. سال گذشته نیز در مقادیر زیادی توت فرنگی در استرالیا سوزن جاسازی شده بود که موجب آسیب به چند کودک و شهروند این کشور شد.