گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

کشف گودال عظیم شهاب‌سنگی در دانمارک

یک گودال عظیم در یخچال های گرینلند در کشور دانمارک کشف شده است که در اثر برخورد شهاب سنگ با زمین به این شکل درآمده است.