گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

چالش حقوق کارمندان برای سال آینده

سال گذشته هم دولت اول افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت را پیشنهاد داد ولی در کمیسیون تلفیق به بیست درصد پلکانی تغییر یافت. امسال هم اگر این مدل، مد نظر قرار بگیرد افزایش حقوق متناسب با میزان آن از ده درصد تا سی درصد خواهد بود.