گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تبلیغات تلکسیران

مهلت یک‌ماهه برای نقد کردن چک‌های فعلی

رئیس‌کل بانک مرکزی از شفافیت مالی چک‌های تضمینی با ثبت نام و شماره ملی گیرنده بر روی آن خبر داد.