گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

طرح جدید ترافیک به چه صورت است؟

سرانجام پس از چند سال بررسی و کارشناسی، طرحی جدید برای محدوده های ترافیکی اعلام شده است که در آن به جای طرح و زوج و فرد، طرح آلودگی مطرح است.